Kruszywa sortowane do mieszanek 0 - 31,5 mm

Zastosowanie

Jest to mieszanka stabilizacyjna stosowana do podbudowy dróg i utwardzania dużych powierzchni terenu, takich jak np. parkingi, place czy miejsca pod ciężki sprzęt. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 31,5 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13242

Właściwości

Frakcja : 0-31,5
Norma : PN-EN 13242
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość / Kategoria deklarowana
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 933-1 0/31,5
2 Kategoria uziarnienia PN-EN 933-1 GA85
3 Tolerancja uziarnienia PN-EN 933-1 GTA10
4 Zawartość pyłów ,f PN-EN 933-1 f9
5 Jakość pyłów PN-EN 933-9 MBF10
6 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego ,SI PN-EN 933-4 SI20
7 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego ,FI PN-EN 933-3 FI20
8 Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 1097-6 2,72
9 Nasiąkliwość, % PN-EN 1097-6 WA241
10 Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej PN-EN 933-5 C90/3
11 Odporność na rozdrabnianie , LA PN-EN 1097-2 LA25
12 Odporność na ścieranie , MDE PN-EN 1097-1 MDE20
13 Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC PN-EN 1744-1 mLPC0,1
14 Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa PN-EN 1744-1 jaśniejsza od wzorcowej
15 Zawartość siarki PN-EN 1744-1 S1
16 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1 AS02
17 Mrozoodporność , F [%] PN-EN 1367-1 F1
18 Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] PN-EN 1097-3 1,74
19 „Promieniotwórczość naturalna Procedura Badawcza ITB 455/2010 0,21
27,3
20 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 1744-3 0,01
0,002
0,003
0,02
0,009
0,01
0,02
0,01
21 „Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Cr2O3
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
ZrO2
PN-EN ISO 12677 0,67
0,16
<0,10
55,1
0,37
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
22 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Kruszywo wapienne (skała osadowa),   struktura pelitowa , tekstura zbita  , przełam gładki, intensywnie reaguje z 10% HCL, twarda.

Właściwości

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniaceliny.pl