Projekt Badawczy

Projekt badawczo rozwojowy w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Opracowanie nowej technologii przetwarzania kruszywa wapiennego w celu uzyskania frakcji o unikatowych właściwościach i przeznaczeniu.

Nr wniosku: RPSW.01.02.00-26-0042/18

Cel Projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania kruszywa wapiennego frakcji drobnej w celu pozyskania różnych frakcji mączek wapiennych do zastosowania w rolnictwie jako wysokowartościowy środek polepszający właściwości gleb, jako dodatek do pasz dla zwierząt oraz jako półprodukt do zastosowania w budownictwie.

Dr Zdzisław Naziemiec

Kierownik projektu badawczo rozwojowego

Studium realizacji projektu: zakładana realizacja od 01.03.2020r do 31.12.2021r podzielona na etapy:

1. Badania przemysłowe
2. Prace rozwojowe

Badania przemysłowe

Faza badań przemysłowych: w trakcie realizacji od 01.03.2020r do 28.02.2021r

I etap – wykonanie badań fizykochemicznych posiadanej frakcji 0-2 mm kruszywa wapiennego z różnych miejsc eksploatowanego złoża i określenie następujących parametrów fizycznych: wielkość, uziarnienie, gęstość , porowatość, higroskopijność, przewodność, rozszerzalność cieplna, wytrzymałość, sprężystość, kruchość, ścieralność, białość oraz parametrów chemicznych: skład chemiczny, w tym zawartość metali ciężkich, reaktywność, zawartość CaCO, CaO, MgCO3, SiO2 +NR, odczyn ph. Z wykonanych badań opracowany raport dla 100 pobranych prób. Do dalszych badań skierowane do 50 prób kruszywa z różnych miejsc złoża, wytypowanych pod względem najlepszych osiągniętych parametrów do kolejnego etapu badań.

II etap – wykonanie badań laboratoryjnych nad 3 typami frakcji kruszywa wapiennego 0-0,08mm, 0,08-1,2mm, 1,2-2mm w celu uzyskania wytycznych do budowy demonstracyjnej linii technologicznej do separacji frakcji drobnej 0-2mm.

Prace rozwojowe

etap III realizacji projektu od 01.01.2021r do 31.12.2021r

W ramach etapu III zostanie wykonany prototyp linii technologicznej do przetwarzania kruszywa wapiennego w celu uzyskania frakcji o unikatowych właściwościach i przeznaczeniu. Prototyp będzie odpowiadał definicji demonstratora w skali półprzemysłowej w celu przetwarzania kruszywa wapiennego wg zaleceń z etapu II. Planowane do realizacji sekcje prototypu: prototypowa sekcja przesiewająco – separująca, prototypowa sekcja domielająca, prototypowa śródsekcja transportu, prototypowa sekcja magazynowania.

Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0042/18-00 z dnia 24.10.2019r

Postępy w realizacji projektu

W wyniku realizacji etapu nr 1 zespół badawczo-laboratoryjny jest w posiadaniu wyników badań dotyczących poszczególnych właściwości fizykochemicznych próbek od 1 do 100 . Do dalszych badań zostały skierowane wytypowane próbki, pochodzące z konkretnego miejsca złoża w ilości do 50 próbek, najbardziej pożądanych dla rynku nawozowym oraz budowlanym.

W ramach etapu nr 2 bazując na wynikach dotyczących min. 50 najbardziej rokujących próbek pozyskanych w etapu 1, zgromadzonych na kopcach na terenie kopalni, zostało poddanych laboratoryjnej separacji w celu uzyskania precyzyjnych frakcji docelowych:

0-0,08 mm
0,08-1,2 mm
1,2-2 mm

Każda z uzyskanych frakcji w ramach danej próby została poddana badaniom fizycznym (gęstość, porowatość, higroskopijność, przewodność, rozszerzalność cieplna, wytrzymałość, sprężystość, kruchość (tylko frakcja 1,2-2mm), ścieralność) i chemicznym (skład chemiczny, w tym zawartość metali ciężkich, reaktywność, zawartość CaCO3 , CaO, MgCO3, SiO2+NR, odczyn pH). Osiągnięcie pożądanych właściwości dla co najmniej 25 próbek.

W wyniku realizacji etapu nr 2 zespół badawczo-laboratoryjny jest w posiadaniu wyników badań właściwości kruszyw, które stanowią jednocześnie wskazówki co do technologii przerobu frakcji drobnej w celu uzyskania pożądanej separacji na 3 frakcje pomniejsze. Zalecenia te dotyczą aspektów:

Przemiału

(dobór parametrów młyna, z redukcją wilgoci/bez redukcji)

Przesiewania

(dobór parametrów sit, wielkości pokładów etc.)

Transportu poszczególnych frakcji w strukturze linii

(dobór technologii oraz parametrów przenośników np. taśmowe, ślimakowe, kubełkowe)