Kruszywo łamane 31,5 - 63 mm

Zastosowanie

Jest to kruszywo łamane mające szerokie zastosowanie w drogownictwie i kolejnictwie. Głównie stosowane do podbudowy nawierzchni drogowych, stabilizacji gruntów, umocnienia rowów odwadniających, a także jako materiał odsączający przy niwelacji terenów nawodnionych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 31,5 do 63 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13242

Właściwości

Frakcja : 31,5-63
Norma : PN-EN 13242
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość / Kategoria deklarowana
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 933-1 31,5-63
2 Kategoria uziarnienia PN-EN 933-1 GA85-15
3 Tolerancja uziarnienia PN-EN 933-1 GTA10
4 Zawartość pyłów ,f PN-EN 933-1 f1
5 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego ,SI PN-EN 933-4 SI20
6 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego ,FI PN-EN 933-3 FI20
7 Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 1097-6 2,70
8 Nasiąkliwość, % PN-EN 1097-6 WA241
9 Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej PN-EN 933-5 C90/3
10 Odporność na rozdrabnianie , LA PN-EN 1097-2 LA25
11 Odporność na ścieranie , MDE PN-EN 1097-1 MDE15
12 Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC PN-EN 1744-1 mLPC0,1
13 Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa PN-EN 1744-1 jaśniejsza od wzorcowej
14 Zawartość siarki PN-EN 1744-1 S1
15 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1 AS02
16 Mrozoodporność , F [%] PN-EN 1367-1 F1
17 Promieniotwórczość naturalna
f1max
f2max,
Bq/kg
Procedura Badawcza ITB 455/2010 0,21
27,3
18 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 1744-3 0,01
0,002
0,003
0,02
0,009
0,01
0,02
0,01
19 Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Cr2O3
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
ZrO2
PN-EN ISO 12677 0,67
0,16
<0,10
55,1
0,37
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
20 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Kruszywo wapienne (skała osadowa), struktura pelitowa , tekstura zbita , przełam gładki, intensywnie reaguje z 10% HCL, twarda.

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniaceliny.pl